Beleidsdocumenten

Ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan beschrijft de afspraken die schoolbesturen onderling maken over het organiseren en financieren van de leerlingenondersteuning. Denk aan het toelatingsbeleid, de betrokkenheid van ouders bij leerlingenbesprekingen, de vormgeving van het kwaliteitsbeleid, de samenwerking met jeugdhulp en de verdeling van de financiële middelen over de scholen. Het ondersteuningsplan heeft een looptijd van vier jaar en is goedgekeurd door de ondersteuningsplanraad (OPR) van het SWV. Bekijk hier het ondersteuningsplan 2023-2027.,waarin ook onze bouwstenen van ondersteuning zijn opgenomen.

Jaarplan

De doelen voor dit schooljaar zijn vastgesteld in het jaarplan 2023-2024.

Jaarverslag en jaarrekening

Bekijk hier het jaarverslag 2022 van het samenwerkingsverband VO Weert, Nederweert en Cranendonck. Het bestuursverslag en de jaarrekening vormen samen het jaarverslag van het samenwerkingsverband. Schoolbesturen hebben de zorgplicht, de middelen en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs. Om dit te realiseren werken zij samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Voor dit jaarverslag is ondersteuningsplan 2018-2022 het uitgangspunt. Met dit jaarverslag wordt inzicht gegeven in de ontplooide activiteiten van ons samenwerkingsverband. Dit jaarverslag dient als verantwoording over de inzet en resultaten in 2022 aan participerende schoolbesturen en scholen, ministerie en andere betrokkenen bij het onderwijs in onze regio. De financiële verantwoording vindt plaats in de jaarrekening 2022. Deze is eveneens terug te vinden in dit jaarverslag.

Statuten

De statuten van ons samenwerkingsverband zijn terug te vinden in het archief. De reglementen van de geledingen (ALV, directeurenoverleg en OPR) zijn opvraagbaar bij het secretariaat (info@swvvo3103.nl)

Privacy

Om de beveiliging, verstrekking, geheimhouding en het gebruik van persoonsgegevens goed te organiseren, is een Privacyreglement opgesteld. In dit reglement staat onder andere beschreven wie inzagerecht heeft en hoe lang gegevens bewaard mogen worden. Met het naleven van de regels zorgen we ervoor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt.

Goed voortgezet onderwijs voor iedereen.