Beleidsdocumenten

Ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan beschrijft de afspraken die schoolbesturen onderling maken over het organiseren en financieren van de leerlingenondersteuning. Denk aan het toelatingsbeleid, de betrokkenheid van ouders bij leerlingenbesprekingen, de vormgeving van het kwaliteitsbeleid, de samenwerking met jeugdhulp en de verdeling van de financiële middelen over de scholen. Het ondersteuningsplan heeft een looptijd van vier jaar en is goedgekeurd door de ondersteuningsplanraad (OPR) van het SWV. Bekijk het Ondersteuningsplan 2018-2022.

Jaarrekening

In de jaarrekening 2019 van Stichting Samenwerkingsverband VO Weert, Nederweert en Cranendonck 3103 zijn de activiteiten verantwoord.

Privacy

Om de beveiliging, verstrekking, geheimhouding en het gebruik van persoonsgegevens goed te organiseren, is een Privacyreglement opgesteld. In dit reglement staat onder andere beschreven wie inzagerecht heeft en hoe lang gegevens bewaard mogen worden. Met het naleven van de regels zorgen we ervoor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt.

Goed voortgezet onderwijs voor iedereen.