Update groeidocument Ondersteuningsplan 2023-2027

Graag nemen we jullie mee in de voortgang m.b.t. de totstandkoming van ons nieuwe ondersteuningsplan.
Verschillende beleidsvoorbereidende documenten, het addendum op ons huidige ondersteuningsplan en de uitkomsten van vele dialogen dragen bij aan de totstandkoming van een steeds concreter wordend ondersteuningsplan. Helder is dat we samen koersen richting inclusiever onderwijs. Fijn dat we hierover samen in gesprek zijn en we steeds zien dat er binnen iedere school hard gewerkt wordt vanuit een meedenkende invalshoek. Omdat we ons ook realiseren dat kiezen een van de voorwaarden is om samen voor een doel te kunnen gaan zijn de volgende speerpunten naar voren gekomen:

1. Doorontwikkeling van de doorgaande lijn (Route A) zodat meer leerlingen van het (speciaal) basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs naar het regulier VO, met passende ondersteuning, kunnen overstappen.

2. Versterken van de basis(plus)ondersteuning van regulier VO-scholen.

3. Het intensiveren van de samenwerking tussen VO en VSO zoveel als mogelijk binnen de muren van het reguliere onderwijs.

4. Integrale samenwerking versterken op schoolniveau tussen onderwijs en ketenpartners, w.o. jeugdhulp

De uitwerking hiervan is inmiddels geconcretiseerd en passeert in de komende periode alle geledingen. Zo zijn we samen op weg naar inclusiever onderwijs.