Vacature: Directeur samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Weert, Nederweert en Cranendonck

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Weert, Nederweert en Cranendonck is op zoek naar een directeur die als eindverantwoordelijke het ondersteuningsaanbod conform het ondersteuningsplan doorontwikkelt/realiseert. Het betreft een functie voor twee dagen per week.

De intentie is om op termijn over te gaan naar een nieuw bestuursmodel. Daarbij wordt de overweging meegenomen om de functie van directeur aan te passen naar de functie van directeur/bestuurder met de daarbij horende taken en verantwoordelijkheden.

Wij zijn op zoek naar een kandidaat met ervaring in een complexe bestuurlijke omgeving. Iemand die optimisme en overtuiging uitstraalt, van nature makkelijk omgaat met verschillende type mensen en positieve relaties handhaaft zonder daarbij de doelen van de organisatie uit het oog te verliezen. U bent onderzoekend, inventief en staat open voor nieuwe ideeën en oplossingen waarbij u de praktische, bedrijfseconomische aspecten niet uit het oog verliest. U heeft het vermogen om zaken analytisch te benaderen maar bent ook in staat te anticiperen op de gevoelens, emoties van mensen waarbij u het totale beeld niet uit het oog verliest.

U heeft zicht op ontwikkelingen in het (speciaal) onderwijs en het domein jongeren in de brede zin van het woord en diepgaande kennis van de ontwikkelingen van passend onderwijs. Brede kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs (en het welzijn) en de politiek-bestuurlijke (besluitvormings-) processen op regionaal niveau.

Taken
Om de doelstelling van de functie te realiseren zal de directeur zich in belangrijke mate bezighouden met:

  • Met enthousiasme werken aan de doelstellingen van het samenwerkingsverband, het verstevigen van de samenwerking op diverse niveaus, uitvoering geven aan het ondersteuningsplan
  • Faciliteren en adviseren naar bestuur en stakeholders waaronder beheren financiën en verantwoording afleggen
  • Het zijn van een enthousiasmerend en verbindende schakel tussen de deelnemers en de stakeholder
  • Creëren en implementeren korte en lange termijnvisie voor het creëren en organiseren van een dekkend ondersteuningsaanbod voor onze belangrijke doelgroep van passend onderwijs
  • Netwerken/overleg stakeholders
  • Leidinggeven aan het bureau van het samenwerkingsverband

Situatieschets Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs

Kenmerken en organisatie
Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Weert, Nederweert en Cranendonck is binnen de genoemde gemeentes verantwoordelijk voor het realiseren van een dekkend netwerk passend onderwijs. Dit doet ze samen met het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Weert-Nederweert. Er vindt daarnaast goede afstemming plaats tussen onderwijs en gemeenten. Gemeenten hebben taken die van belang zijn voor het realiseren van passend onderwijs, zoals leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting en leerplicht. In 2015 zijn daar jeugdhulp, bevordering van participatie en maatschappelijke ondersteuning bij gekomen.

Besturen
Het SWV VO Weert, Nederweert en Cranendonck bestaat uit twee schoolbesturen voor Voortgezet Onderwijs en zes schoolbesturen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Deze schoolbesturen werken gezamenlijk aan het realiseren van een doorgaand onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor de PO en VO leerlingen in de regio Weert. De schoolbesturen hebben daarvoor een samenwerkingsverband voor het PO en een samenwerkingsverband voor het VO opgericht. De schoolbesturen maken binnen het samenwerkingsverband afspraken over hoe voor elke leerling zo goed mogelijk passend onderwijs kan worden gerealiseerd. Deze afspraken zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan (OP) van het betreffende samenwerkingsverband.

Doelstelling
De scholen in het SWV hebben als gezamenlijk doel te komen tot ontwikkeling en organisatie van een regionaal dekkend ondersteuningsaanbod. Alle scholen voldoen aan de norm van basisondersteuning. Als op enig moment een aanvraag voor Extra Ondersteuning bij het SWV wordt gedaan, is duidelijk dat de school de basisondersteuning heeft geboden conform de afspraken die gemaakt zijn in het ondersteuningsplan. Alle scholen beschrijven in een schoolondersteuningsprofiel de manier waarop zij vormgeven aan de basisondersteuning en de vormen van lichte interne ondersteuning. Deze informatie is toegankelijk voor ouders en leerlingen. Kennis en ervaring op het gebied van ondersteuning van leerlingen met specifieke behoeften aan onderwijsondersteuning worden benut, uitgebreid en gedeeld.

Bestuursmodel
SWV VO Weert, Nederweert en Cranendonck kent als bestuursmodel het zogenaamde ‘bestuur/directiemodel’. Het bestuur van het samenwerkingsverband wordt gevormd door een onafhankelijke voorzitter en de bestuurders van de deelnemende scholen. De onafhankelijk voorzitter heeft de rol van intern toezichthouder. Het bestuur mandateert sommige bevoegdheden via een managementstatuut aan de directeur. Het toezichtkader en de vergaderstructuur zijn vormgegeven conform de statuten.

Verantwoordelijkheden
De directeur van het samenwerkingsverband legt verantwoording af aan het bestuur van het samenwerkingsverband. Dit betreft de bruikbaarheid en de kwaliteit van de (strategische meerjaren) advisering en de voorbereiding en uitvoering van het beleid en de activiteiten, het ondersteuningsplan (inclusief de totstandkomingsprocedure), de effectiviteit van het overleg met de stakeholders, alsmede over de kwaliteit van de gegeven leiding aan de diverse organisatieonderdelen/medewerkers van (en in dienst bij) het samenwerkingsverband. Oftewel: hoe geef je enthousiast en verbindend vorm aan de doelstellingen van het ondersteuningsplan én belangrijker nog: hoe helpen we onze doelgroep met passend onderwijs.

Arbeidsvoorwaarden

De benoeming van de directeur vindt plaats bij één van de betrokken schoolbesturen. Vanuit deze benoeming vindt detachering plaats naar het samenwerkingsverband.
Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn geregeld conform de CAO-VO, inschaling in salarisschaal 13, benoeming voor 0,4 fte.

Meer informatie

Sollicitaties kunnen tot en met 3 oktober 2021 per email gestuurd worden aan vacatures@stichtinglvo.nl. Voor vragen over de inhoud kan contact worden opgenomen met de huidige directeur, de heer Felix van Ballegooij, telefoon 06 14 44 47 11.

Voor vragen over het proces kan contact worden opgenomen met de onafhankelijk voorzitter van het SWV VO, de heer Marcel Meulen, telefoon 06 21 81 98 68.