Voor ouders

Welke school is geschikt voor mijn kind?

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Hierin staat beschreven wat u van de school kunt verwachten op het gebied van ondersteuning voor uw kind. U vindt het schoolondersteuningsprofiel op de website van de school. Als u een school heeft gekozen kunt u uw kind op die school aanmelden of met de school in gesprek gaan over uw verwachtingen en wensen.

Mijn kind krijgt niet de juiste ondersteuning

Vindt u dat uw kind niet de ondersteuning krijgt die het nodig heeft? Maak dit dan bespreekbaar bij de mentor van uw kind. Ook kunt u terecht bij de ondersteuningscoördinator van de school. De ondersteuningscoördinator analyseert de situatie en geeft advies over een mogelijke aanpak. Ook kan de ondersteuningscoördinator het IOT (intern ondersteuningsteam) inschakelen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de situatie van de leerling en de hulpvraag te bespreken in het SOT (schoolondersteuningsteam), hierbij wordt er multidisciplinair overleg gevoerd tussen de school en externe partners (zoals GGD) om samen tot een passende oplossing te komen. Het kernteamlid van het samenwerkingsverband neemt ook deel aan dit overleg. De basis voor dit overleg is het in kaart brengen van de aangeboden ondersteuning en het effect daarvan om daarna samen het vervolgtraject uit te kunnen zetten.

Indien er voor een leerling aanvullende ondersteuning wordt ingezet legt de school dit vast in een OPP.

VSO scholen

Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs zijn er voor leerlingen met complexe leer- en/of gedragsvraagstukken.

Het samenwerkingsverband (SWV) is verantwoordelijk voor de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) voor het VSO. U kan hierbij denken aan leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, langdurig zieke leerlingen, leerlingen met epilepsie, meervoudig gehandicapte leerlingen, leerlingen met zeer complexe leer- en/of gedragsvraagstukken.

Voor scholen met blinde en slechtziende leerlingen (visueel gehandicapte leerlingen), scholen voor dove en slechthorende leerlingen, leerlingen met ernstige spraakmoeilijkheden en leerlingen met communicatieve problemen (taalontwikkelingsstoornis) worden indicaties verstrekt door een landelijke commissie. Het Loket Passend Onderwijs (LPO) is dan niet betrokken. U kunt bij het SWV wel terecht met vragen over deze specifieke onderwijsvormen.

Overstap naar VSO

Om toegelaten te worden tot het VSO heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De school van uw kind vraagt deze aan bij het Loket Passend Onderwijs (LPO) van het SWV. Het LPO beoordeelt de aanvraag. Bij goedkeuring geeft het LPO de TLV af en kan uw kind de overstap maken. Er wordt een uitspraak gedaan over de geldigheidsduur van de TLV en het beoogde vervolgtraject na afloop van de TLV.

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is er voor leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen komen door een handicap of ziekte. Er zijn verschillende soorten (vergoedingen voor) leerlingenvervoer, onder andere vervoer per taxi(bus) en een vergoeding voor openbaar vervoer of voor eigen vervoer.
Toekenning van leerlingenvervoer hangt van een aantal factoren af, waaronder de afstand van het woonadres tot de school en de mogelijkheid tot thuisnabij onderwijs. Informeer bij de gemeente Weert, Nederweert of Cranendonck naar de mogelijkheden.

U bent het niet eens met een keuze of besluit

Hoewel we er alles aan doen om in goed overleg met u en met wederzijds vertrouwen de meest passende onderwijsplek voor uw kind te bieden, kan het voorkomen dat u het niet eens bent met een keuze of besluit van het SWV. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat uw kind niet de juiste ondersteuning krijgt op school of omdat u het niet eens bent met de toelaatbaarheidsverklaring.

U kunt met uw vragen altijd terecht bij de school of het SWV. Samen met u wordt naar een oplossing gezocht. Komt u er niet uit met de school of het SWV, dan kunt u het probleem voorleggen aan een klachtencommissie.

  • Geschillencommissie passend onderwijs (GPO); voor een geschil tegen het schoolbestuur over de toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, de verwijdering van leerlingen en de vaststelling en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief;
  • Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT); bij een negatief oordeel van het SWV op het verzoek om afgifte van een TLV voor het VSO.

Voor meer informatie over wet- en regelgeving, geschillenregelingen en de commissies die verband houden met passend onderwijs, verwijzen we u naar de website van Onderwijsgeschillen.

Onderwijsconsulenten

Binnen ons samenwerkingsverband werken we nauw samen met onderwijsconsulenten uit de regio.

Zit een leerling thuis of loopt een leerling met extra ondersteuningsbehoefte vast op school en lukt het de ouders, school en het samenwerkingsverband niet om hiervoor een oplossing te vinden, dan kan ook de onderwijsconsulent er zijn om te helpen.

Samen met de ouders en de leerling, de school, het samenwerkingsverband en eventueel betrokken hulpverleners wordt gekeken wat het beste bij de leerling past. Er wordt door de onderwijsconsulent gebruik gemaakt van een uitgebreid netwerk in de regio, kennis van de wet- en regelgeving, ervaring met het organiseren van maatwerk én het vinden van creatieve oplossingen.

Voor meer informatie of het aanmelden bij onderwijsconsulenten klik hier

Goed voortgezet onderwijs voor iedereen.

Rol van ouders

Bij de inzet van extra ondersteuning en de overstap naar het voortgezet onderwijs hebben de school en de ouders een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een optimale ontwikkeling van de leerling.

De gegevens van de leerling worden door het primair onderwijs overgedragen naar de ontvangende school voor voortgezet (speciaal) onderwijs en indien nodig naar het

Loket Passend Onderwijs (LPO). Ouders hebben inzage in het verstuurde dossier en geven hun zienswijze.

Waar nodig worden gesprekken gepland met ouders, school en LPO om de ondersteuningsbehoeften te verhelderen en specifieke afspraken te maken over de mogelijkheden van extra ondersteuning dan wel een overstap naar een andere school.