Overstap naar voortgezet onderwijs

Een vloeiende overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is essentieel voor een succesvolle schoolcarrière. Soms heeft een leerling extra ondersteuning binnen de school nodig of aanvullende zorg vanuit jeugdhulp. Voor deze leerlingen is het extra van belang dat er continuïteit bestaat in de zorg en begeleiding rond de overgang van PO naar VO. Het SWV VO Weert, Nederweert en Cranendonck werkt hiervoor samen met het SWV PO Weert-Nederweert.

Verschillende routes

Voor de overstap van PO naar VO kunnen verschillende routes gevolgd worden. De bekende blauwe, gele en oranje route krijgen vanaf schooljaar 2022-2023 een nieuwe naam en werkwijze: 

  • Route B (basis; voorheen blauw): leerlingen waar het PO verwacht dat het VO de leerling met basisondersteuning succesvol naar een diploma kan begeleiden. 
  • Route A (aanvullend; voorheen oranje en/of geel): leerlingen waarbij een vroegtijdige verkenning gewenst is in verband met aanvullende ondersteuningsbehoefte (didactisch/ sociaal-emotioneel/ anderszins). Betreft ook de leerlingen uit het S(B)O met uitstroomprofiel regulier VO (inclusief leerlingen waarbij uitstroom PRO verwacht wordt) 

Route A is uitgewerkt in de volgende Poster Route A

Noteer onderstaande data in de planning van de school:

Informatiebijeenkomsten:
Dinsdag 4 oktober 15.30 – 17u : infomiddag voor basisscholen Weert, Nederweert, locatie Kwadrant
Dinsdag 4 oktober 19.30-21.30: infoavond voor ouders, locatie Kwadrant
Dinsdag 11 oktober 15.30 – 17u: infomiddag voor basisscholen Cranendonck, locatie Bravo! College

Overstaptafels:
In schooljaar 2022-2023 wordt gestart met overstaptafels. Het doel van de overstaptafels is te komen tot een schoolvoorkeur waar dit nog niet helder is.
Het betreft gesprekken tussen scholen, zonder ouders, waarbij het PO informatie ophaalt die ouders en leerling nodig hebben om te komen tot een schoolvoorkeur. 

Planning overstaptafels:
Donderdag 10 november 2022
Dinsdag 15 november 2022
Woensdag 23 november 2022 

Concept tijdpad PO-VO toeleiding

Informatie voor ouders:

Informatie voor leerkrachten:

Toestemmingsverklaring route A:

  • Toestemmingsverklaring POVO route A
    2022-2023 betreft een overgangsjaar waarvoor een nieuwe toestemmingsverklaring is gemaakt. Heeft u de oude (oranje route) toestemmingsverklaring al laten ondertekenen door ouders dan is dat geen enkel probleem en kan deze (dit schooljaar nog) worden geüpload binnen LDOS 

Criteria voor LRO en PRO

Goed voortgezet onderwijs voor iedereen.

Rol van ouders

Bij de overstap naar het voortgezet onderwijs hebben ouders een belangrijke rol. De school en de ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een optimale ontwikkeling van de leerling. Als de school voor het primair onderwijs en de ouders het eens zijn over de schoolkeuze, dan melden de ouders de leerling aan bij de school voor het voortgezet onderwijs.

 

De school voor het primair onderwijs draagt de gegevens van de leerling zorgvuldig over naar de school voor het voortgezet onderwijs. Dit zijn onder andere de toetsresultaten en informatie over de eventuele extra begeleiding die de leerling nodig heeft. Ouders hebben inzage in de digitale overdracht van gegevens.