Overstap naar voortgezet onderwijs

Een vloeiende overgang van primair naar voortgezet onderwijs is essentieel voor een succesvolle schoolcarrière. Soms heeft een leerling extra ondersteuning binnen de school nodig of aanvullende zorg vanuit jeugdhulp. Voor deze leerlingen is het extra van belang dat er continuïteit bestaat in de zorg en begeleiding rond de overgang van PO naar VO. Het SWV VO Weert, Nederweert en Cranendonck werkt hiervoor samen met het SWV PO Weert-Nederweert.

De basisschool geeft een advies over de onderwijsssoort in het voortgezet onderwijs, gebaseerd op de leerprestaties. Ook spelen factoren als werkhouding en motivatie een rol. Mocht de leerling een extra ondersteuningsbehoefte hebben dan kan het SWV VO Weert, Nederweert en Cranendonck onderzoeken welke school die ondersteuning het beste kan bieden. Mocht de school twijfel hebben over het niveau van de leerling dan kan de advieskaart mogelijk hulp bieden voor de advisering.

Verschillende routes

Voor de overstap van PO naar VO kunnen verschillende routes gevolgd worden:

  • Blauwe route; voor kinderen die regulier onderwijs gaan volgen;
  • Gele route; voor kinderen die in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs;
  • Oranje route; voor kinderen met een specifieke zorg- of ondersteuningsbehoefte.

Deze drie routes zijn gedetailleerd uitgewerkt in de Procedureklapper de Schakel, 2019-2020

Naar aanleiding van de bijeenkomst oranje route van 8 oktober 2019 is ter informatie toegevoegd de Presentatie oranje route avond  en de Flyer oranje route. Daarnaast is de scholing gele en oranje route bijgevoegd.

Ter informatie is tevens bijgevoegd de   POVO presentatie 18 september 2019

Blauwe route

Leerlingen die de blauwe route volgen zijn leerlingen van de (speciale) basisschool waarvan verwacht wordt dat ze de overstap naar het voortgezet onderwijs zonder veel problemen zullen maken.

Gele route

Leerlingen die op de basisschool moeite hebben met het aangeboden didactische niveau en als gevolg hiervan leerachterstanden hebben, worden door de basisschool aangemeld voor de gele route. De basisschool bespreekt aan het einde van groep 7 wie er in aanmerking komt voor de gele route. Ouders ontvangen aan het eind van groep 7 de flyer over de gele route.

Voor deze leerlingen wordt een onderzoekstraject opgestart om duidelijk te krijgen of ze in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) of praktijkonderwijs (PrO). Het lwoo is er voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, die extra hulp nodig hebben bij het behalen van hun diploma. Het PrO is bedoeld voor leerlingen voor wie het behalen van een diploma op een vmbo-school te hoog gegrepen is.

De (speciale) basisschool meldt de leerling vóór 1 oktober in het laatste schooljaar van de basisschool aan bij het SWV. Het SWV draagt zorg voor een bericht aan de ouders over het besluit van het SWV. Ook laat het SWV de VO-scholen weten welke leerlingen in aanmerking komen voor lwoo en PrO.

Voor het lwoo melden de ouders de leerling zelf aan bij een vmbo-school. Aanmelding bij het praktijkonderwijs doen ouders na het bijwonen van een informatieavond over praktijkonderwijs. Voor het leveren van het overdrachtsdossier door de (speciale) basisschool naar de VO-school tekenen de ouders en de leerling het toestemmingsformulier voor overdracht in de gele route.*

Oranje route

Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte volgen de oranje route. Denk aan leerlingen met bijvoorbeeld ADHD of autisme. Ook schoolverlaters van het speciaal onderwijs volgen de oranje route. De (speciale) basisschool verwacht dat deze leerlingen alleen met extra ondersteuning het voortgezet onderwijs succesvol zullen doorlopen.

Het is van belang dat voor de school voor het voortgezet onderwijs tijdig duidelijk is welke extra ondersteuning de leerling nodig heeft. Ouders ontvangen aan het eind van groep 7 de flyer over de oranje route en hebben een gesprek bij de VO-school vóór 1 januari van het jaar waarin de leerling de overstap zal maken.

De (speciale) basisschool levert met toestemming van de ouders een overdrachtsdossier aan bij de VO-school. Hiervoor tekenen de ouders en de leerling het toestemmingsformulier voor overdracht in de oranje route. Bij een overstap naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) vraagt de VSO-school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het SWV.* De mogelijkheden van het voortgezet onderwijs worden altijd verkend.

*N.b.: Leerlingen met didactische achterstanden op lwoo- of PrO-niveau en met specifieke ondersteuningsbehoeften worden zowel bij de gele als de oranje route aangemeld. Leerlingen en ouders tekenen daarvoor twee toestemmingsverklaringen.

Goed voortgezet onderwijs voor iedereen.

Rol van ouders

Bij de overstap naar het voortgezet onderwijs hebben ouders een belangrijke rol. De school en de ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een optimale ontwikkeling van de leerling. Als de school voor het primair onderwijs en de ouders het eens zijn over de schoolkeuze, dan melden de ouders de leerling aan bij de school voor het voortgezet onderwijs.

De school voor het primair onderwijs draagt de gegevens van de leerling zorgvuldig over naar de school voor het voortgezet onderwijs. Dit zijn onder andere de toetsresultaten en informatie over de eventuele extra begeleiding die de leerling nodig heeft. Ouders hebben inzage in de digitale overdracht van gegevens.