Loket Passend onderwijs (LPO)

Als het regulier onderwijs niet toereikend is voor een leerling dan kan de school voor het kind op zoek gaan naar een andere, passende onderwijsplek. Bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs kan de school voor primair onderwijs bij het LPO extra ondersteuning aanvragen voor leerlingen, die dat nodig hebben in de vorm van een aanwijzing voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) of een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor praktijkonderwijs (PrO).

Voor het behandelen van aanvragen voor een school van voortgezet speciaal onderwijs heeft het SWV het LPO ingericht. Als een aanvraag wordt goedgekeurd, geeft het LPO een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af en kan de financiering en (over)plaatsing van de leerling geregeld worden.

Functie LPO

Naast het afgeven van TLV’s kent het loket arrangementen toe voor extra ondersteuning binnen het reguliere onderwijs. Voor het toekennen van arrangementen beschikt het LPO over een budget.

Als school kun je bij het LPO ook terecht voor advies over passend onderwijs en ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen waarvoor regulier onderwijs ontoereikend is. Bij een bezwaar van een school of ouders tegen een beslissing over de toelaatbaarheid van een kind, behandelt het LPO het bezwaarschrift.

Medewerkers van het loket komen naar de scholen toe om met hen in gesprek te blijven over ondersteuningsbehoeften, arrangementen te monitoren, feeling te houden met de praktijk van passend onderwijs en zo adequaat te kunnen anticiperen op ontwikkelingen.

Bijgevoegd is de werkwijze Loket Passend Onderwijs 2022-2023

Het LPO is bereikbaar via: loketpassendonderwijs@swvvo3103.nl

Samenstelling LPO

Deskundige medewerkers, ieder met hun eigen specialisme, verrichten samen de dagelijkse werkzaamheden van het LPO.

Aanspreekpunt:

Marlou Salden
Orthopedagoog

loketpassendonderwijs@swvvo3103.nl

Goed voortgezet onderwijs voor iedereen.