Passend onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs wil zeggen dat elke jongere onderwijs krijgt dat past bij zijn of haar mogelijkheden en kwaliteiten. Met de invoering van passend onderwijs hebben de schoolbesturen gezamenlijk deze verantwoordelijkheid. Scholen voor regulier (voortgezet) onderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in de regio werken samen om élke jongere een passende onderwijsplek te kunnen bieden.

Passende onderwijsplek regelen

De school waar de jongere wordt ingeschreven plaatst in beginsel de jongere op de eigen school. Als een jongere extra ondersteuning nodig heeft, melden de ouders dit bij aanmelding. De school brengt indien nodig de ondersteuningsbehoefte samen met de ouders in beeld. De ouders dragen er zorg voor dat de school over de juiste informatie kan beschikken. Heeft de school (nog) onvoldoende helder hoe deze ondersteuning geboden kan worden dan denkt het kernteamlid van het samenwerkingsverband met de ondersteuningscoördinator van de school mee over de mogelijkheden.

Uitkomst van de gezamenlijke verkenning kan zijn dat een andere school binnen het samenwerkingsverband beter tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Ons gezamenlijke streven hierbij is inclusief onderwijs, wat betekent dat passende ondersteuning in het reguliere onderwijs wordt vormgegeven.

Het uitgangspunt is de onderwijsbehoefte van de leerling. De school biedt de leerling binnen 10 weken na aanmelding een passende onderwijsplek aan.

Voor meer informatie gaat u naar de website van het informatiepunt passend onderwijs.

Passend onderwijs in Weert, Nederweert en Cranendonck

Het SWV VO Weert, Nederweert en Cranendonck realiseert passend onderwijs onder andere door:

  • het bieden van kwalitatief goed onderwijs in een professionele, lerende cultuur;
  • schoolbesturen die samenwerken met ouders, gemeenten en jeugdzorg- en welzijnsinstellingen;
  • de inzet van schoolteams met brede kennis van de cognitieve, sociale, fysieke en mentale ontwikkeling van leerlingen;
  • leerkrachten die beschikken over pedagogisch-didactische vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen volgen. Zij hebben aandacht voor hun talentontwikkeling;
  • het voorkomen van thuiszitten, dat leerplichtige kinderen niet naar school gaan. Scholen werken samen met de gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck en zorg- en onderwijspartners.

Goed voortgezet onderwijs voor iedereen.

Loket Passend Onderwijs (LPO)

Als het regulier onderwijs niet toereikend is voor een leerling dan kan de school voor de leerling op zoek gaan naar een andere, passende onderwijsplek. Als de school en de ouders samen vinden dat een school voor speciaal voortgezet onderwijs het beste is, vraagt de school hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het LPO.

Voor het behandelen van aanvragen voor een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) heeft het SWV het LPO ingericht. Als een aanvraag wordt goedgekeurd, geeft het LPO een TLV af en kan de financiering en (over)plaatsing van de leerling geregeld worden.

Lees verder.