Welkom bij het Samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs in Weert, Nederweert en Cranendonck!

Wij zetten ons ervoor in dat elke jongere uit Weert, Nederweert en Cranendonck een passende onderwijsplek krijgt.

Heeft u het idee dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft?

Maak dit dan bespreekbaar met de mentor van uw kind.

Ook kunt u terecht bij de ondersteuningscoördinator van de school.

De ondersteuningscoördinator analyseert de situatie en geeft advies over een mogelijke aanpak.

Voor onderwijs op een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.

Deze wordt samen met de ouders aangevraagd bij het Loket Passend Onderwijs (LPO) van het Samenwerkingsverband (SWV).

Als ouders hun kind rechtstreeks aanmelden bij een school voor VSO vraagt deze school de TLV aan, als blijkt dat het voortgezet onderwijs de ondersteuning niet kan bieden.

In het Samenwerkingsverband (SWV) VO Weert, Nederweert en Cranendonck werken scholen

en hun schoolbesturen samen om binnen de grenzen van het SWV en als het niet anders kan

binnen de regio onderwijs passend te maken voor alle jongeren.

Het SWV ontvangt jaarlijks een budget van de overheid, waarmee de ondersteuning van leerlingen wordt betaald.

SWV Voortgezet Onderwijs

De schoolbesturen die deel uitmaken van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (SWV VO) Weert, Nederweert en Cranendonck 3103 zijn binnen de genoemde gemeentes verantwoordelijk voor het realiseren van een dekkend netwerk passend onderwijs.

Om ervoor te zorgen dat alle jongeren een passende onderwijsplek krijgen, zijn door de overheid regionale samenwerkingsverbanden gevormd. Hierbinnen maken schoolbesturen afspraken over de begeleiding en ondersteuning, die hun scholen bieden. Wij zetten ons in voor jongeren uit Weert, Nederweert en Cranendonck zodat zij altijd een passende onderwijsplek krijgen. Scholen in onze regio maken hiervoor gebruik van elkaars deskundigheid om zo optimale ondersteuning te bieden.

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig, dan kijkt de school samen met u hoe dit, zo dicht mogelijk bij u in de buurt kan worden georganiseerd. Meestal is een aanpassing in het lesmateriaal of extra ondersteuning in de klas op het reguliere onderwijs voldoende. Het kan ook zijn dat een leerling beter op zijn plaats is in het praktijkonderwijs (PrO) of op een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Zo’n plaats kan tijdelijk maar ook permanent zijn. Wij vinden het belangrijk om er samen met u als ouders te kijken naar de best mogelijke oplossing voor uw kind.

Op deze website vindt u alle informatie over de wijze waarop in ons SWV passend onderwijs wordt georganiseerd voor jongeren van 12 jaar en ouder met een speciale onderwijsbehoefte uit Weert, Nederweert en Cranendonck.

Laatste nieuws

qode-eliptic-slider

Passend onderwijs

Passend onderwijs wil zeggen dat elke leerling, die op een van de scholen in het Samenwerkingsverband (afgekort SWV) staat ingeschreven onderwijs krijgt, dat past bij zijn of haar mogelijkheden en kwaliteiten. De schoolbesturen hebben hiervoor gezamenlijk de verantwoordelijkheid. Scholen voor regulier (voortgezet) onderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in de regio werken samen om élke jongere een passende onderwijsplek te bieden.

Goed voortgezet onderwijs voor iedereen.