Een passende onderwijsplek
voor elk kind

Welkom bij het Samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs in Weert, Nederweert en Cranendonck!

Wij zetten ons ervoor in dat elke jongere uit Weert, Nederweert en Cranendonck een passende onderwijsplek krijgt.

Heeft u het idee dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft?

Maak dit dan bespreekbaar met de mentor van uw kind.

Ook kunt u terecht bij de ondersteuningscoördinator van de school.

De ondersteuningscoördinator analyseert de situatie en geeft advies over een mogelijke aanpak.

Voor onderwijs op een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.

Deze wordt samen met de ouders aangevraagd bij het Loket Passend Onderwijs (LPO) van het Samenwerkingsverband (SWV).

Als ouders hun kind rechtstreeks aanmelden bij een school voor VSO vraagt deze school de TLV aan, als blijkt dat het voortgezet onderwijs de ondersteuning niet kan bieden.

In het Samenwerkingsverband (SWV) VO Weert, Nederweert en Cranendonck werken scholen

en hun schoolbesturen samen om binnen de grenzen van het SWV en als het niet anders kan

binnen de regio onderwijs passend te maken voor alle jongeren.

Het SWV ontvangt jaarlijks een budget van de overheid, waarmee de ondersteuning van leerlingen wordt betaald.

SWV Voortgezet Onderwijs

De schoolbesturen die deel uitmaken van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (SWV VO) Weert, Nederweert en Cranendonck 3103 zijn binnen de genoemde gemeentes verantwoordelijk voor het realiseren van een dekkend netwerk passend onderwijs.

Om ervoor te zorgen dat alle jongeren een passende onderwijsplek krijgen, zijn door de overheid regionale samenwerkingsverbanden gevormd. Hierbinnen maken schoolbesturen afspraken over de begeleiding en ondersteuning, die hun scholen bieden. Het SWV VO Weert, Nederweert en Cranendonck zet zich ervoor in dat elke jongere uit Weert, Nederweert en Cranendonck een passende onderwijsplek krijgt. Scholen in de regio maken hiervoor gebruik van elkaars deskundigheid.

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig, dan kijkt de school samen met u hoe dit, zo thuis nabij mogelijk kan worden georganiseerd. Meestal is een aanpassing in het lesmateriaal of extra ondersteuning in de klas op het reguliere onderwijs voldoende. Het kan ook zijn dat een leerling beter op zijn plaats is in het praktijkonderwijs (PrO) of op een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Zo’n plaats kan tijdelijk maar ook permanent zijn.

Op deze website vindt u informatie over de wijze waarop in ons SWV passend onderwijs wordt georganiseerd voor jongeren van 12 jaar en ouder met een speciale onderwijsbehoefte uit Weert, Nederweert en Cranendonck.

  • Tjeerd zit in HAVO 4. Alleen niet, zoals al zijn mede klasgenoten, in de klas. Tjeerd kan vanwege zijn gezondheid niet fysiek in de klas aanwezig zijn, maar met behulp van de nieuwste technologie kan hij op een interactieve manier toch deelnemen aan de lessen.......

qode-eliptic-slider

Passend onderwijs

Passend onderwijs wil zeggen dat elke leerling, die op een van de scholen in het SWV staat ingeschreven onderwijs krijgt, dat past bij zijn of haar mogelijkheden en kwaliteiten. De schoolbesturen hebben hiervoor gezamenlijk de verantwoordelijkheid. Scholen voor regulier (voortgezet) onderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in de regio werken samen om élke jongere een passende onderwijsplek te bieden.

Onder arrangeren verstaan wij het gezamenlijk realiseren van extra ondersteuning op school en soms thuis. Afhankelijk van de behoefte aan ondersteuning doen we dat in samenwerking met een jeugdhulpinstantie. Dit gebeurt zoveel als mogelijk in de reguliere school. Arrangementen worden bekostigd uit de ondersteuningsmiddelen, die aan de schoolbesturen zijn toegekend via het Loket Passend Onderwijs (LPO). We maken altijd afspraken over de duur en de beoogde en behaalde resultaten van het arrangement.

Goed voortgezet onderwijs voor iedereen.